Psikoteknik Testinin Geçerlilik Süresi

PSİKOTEKNİK TESTİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

Sürücüler için psikoteknik değerlendirme sürücülerin güvenli araç kullanmasını sağlayan zihinsel özelliklerinin ( algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.), psikomotor yetenek ve becerilerinin ( tepki hızı, göz , el, ayak koordinasyonu) , tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin ( risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu ve yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır. Yapılan bu psikoteknik testinin geçerlilik süresi vardır. Ülkemizde psikoteknik değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 sayılı cetvelle belirlenmiştir. Psikoteknik testi toplumun özelliklerine göre hazırlanmış, ilgili meslek kuruluşunca, Türk Psikologlar Derneği tarafından onaylanmış testler kullanılarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde yapılır.

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücüleri almış oldukları psikoteknik raporu 5 ( beş ) yıl süre ile geçerlidir. Yani psikoteknik testinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu süre dolduktan sonra tekrar bu raporı temin etmeleri gerekmektedir. Aldıkları merkezden psikoteknik raporu temin eden sürücülerin rapor tarihi dolmadan 15 gün önce hatırlatma yapılmaktadır. Psikoteknik raporu, alınacak olan merkez neresi ise psikolog eşlşiğinde yapılır ve bu raporu bütün sürücüler almak zorundadır. Aksi takdirde cezai uygulamaya tabi tutulurlar. Psikoteknik raporu için 1 adet vesikalık fotoğraf, ehliyet fotokopisi ve TC numarası işlenmiş olan nufus cüzdanı gerekmektedir.

Alınacak olan psikoteknik raporu resmi makamlarca onaylanır. Psikoteknik değerlendirme süresi 60 dakikadır. 60 dakikadan az süre ile alınan raporlar geçersiz sayılır. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 60. Maddesine göre ticari olarak yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur. Buna göre psikoteknik testinin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiş ve her 5 yılda bir sürücülerin bu raporu yenilemeleri istenmektedir. Yine Karayolu Taşıma Yönetmeliği 70. Maddesine göre kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı cetvelde tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre psikoteknik raporunu alacak olan şoförlerin raporlarını aldıktan sonra psikoteknik testinin geçerlilik süresi 5 yılın sonunda bitmektedir. Psikoteknik değerlendirme raporunun onay aşamasında sürücü, yetki belgesi almış psikoteknik merkezine başvurarak psikolog eşliğinde 60 dakika süreyle Sağlık Bakanlığınca onaylanmış cihaz ile teste tabi tutulur. Baraj puanını aştığı takdirde psikolog tarafından düzenlenen raporu kurumun sorumlu müdürü olan psikiyatristin onaylamasıyla psikoteknik merkezinin bağlı olduğu ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından 3 nüsha halinde onaylanarak sürücüye teslim edilir.  


Benzer İçerik

Psikoteknik Nedir
Psikoteknik Nedir

Psikoteknik Nedir Psikoteknik, aslında psikoloji kapsamında değerlendirilen bir ifadedir. Psikoteknik, bireylerin çalışma şarrtlarına ne kadar uyum sa…

Psikiyatri Muayenesi
Psikiyatri Muayenesi

Psikiyatri Muayenesi Psikoteknik iki aşamadan oluşur önce psikolog nezaretinde psikoteknik testi yapılır. Psikoteknik testinden alınan sonuç ile en fa…

Psikoteknik Fiyatları
Psikoteknik Fiyatları

Psikoteknik Fiyatları İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerini inceleyen ve bunların altında yatan sebepleri irdeleyen psikoloji biliminin yan dalla…